ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання тендерного комітету

Державного підприємства «Донецька

вугільна енергетична компанія»

«26» серпня 2009 рік  №26.08/14

 

 

Порядок розгляду скарг,

поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю,

Державним підприємством «Донецька вугільна енергетична компанія»

 

1. Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі – Положення) та  згідно наказу  Міністерства економіки України від 20.05.2009 №470 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет»  розроблено Порядок розгляду скарг (далі – Порядок) Держаним підприємством «Донецька вугільна енергетична компанія» (далі – замовник).

Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг замовником, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні.

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі – учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до уповноваженого органу – Міністерству економіки України (далі – Мінекономіки) відповідно до Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом Мінекономіки 30.01.2009 №65 чи до замовника відповідно до цього Порядку.

Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у звязку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

3. Об’єктом оскарження не може бути:

- зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

- рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або  Мінекономіки. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її отримання Мінекономіки інформує про це замовника.

Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

- учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

- учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

6. Скарга повинна містити:

а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;

б) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

в) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

г) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;

д) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства.

е) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

є) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;

ж) вимоги скарги;

7. Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення замовник  зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

Рішення замовника про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

9. Замовник повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі  про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Замовник передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

10.  Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.

11. У разі залишення скарги без розгляду замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу, та Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

Рішення замовника про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

12. Під час розгляду скарги замовник має право вимагати від учасника, який подав скаргу, та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк подання такої інформації.

13. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначається:

- у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;

- у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Якщо скаргу розглядає замовник, рішення про розгляд скарги надсилається Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

14. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до замовника.

 У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до того самого замовника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

15. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом пяти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).

Державне казначейство (обслуговуючий банк) після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:

- у разі відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі — поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням здійснюється після надання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі;

- у разі, коли рішення Мінекономіки не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, в рішенні відсутнє зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі, — поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.

 

 

Голова тендерного комітету

Державного підприємства

„Донецька вугільна енергетична компанія”    _____________   А.І. Велетнюк